Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap is dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de school als leefgemeenschap en hoort bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van leerlingen, personeel, ouders en de school als organisatie.

De MR denkt en praat mee over alles wat onze school aangaat. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft ook adviezen en beslist mee.

De MR heeft twee vormen van recht:

ADVIESRECHT
De MR heeft het recht tot het geven van advies aan het bevoegd gezag ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting, de meerjarenbegroting en andere vraagstukken.

INSTEMMINGSRECHT
Het bevoegd gezag heeft de voorafgaande instemming nodig van de medezeggenschapsraad voor elk te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: wijzigingen van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan, maar ook bij wijzigingen van het vakantierooster, formatiebudgetsysteem, nieuwe beleidsvoornemens. De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 3 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden. In onze MR zitten 6 personeelsleden, 3 ouders/verzorgers
en 3 leerlingen.

De MR informeert haar achterban. Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag
De MR zoekt kennis en advies ook buiten de eigen kring. Niet-leden uit de achterban kunnen bijdragen bij incidentele klussen, advies geven of als klankbord optreden.
Ieders mening telt. Waar nodig peilt de MR de mening van de schoolbevolking over actuele en zwaarwegende kwesties zodat de raad de uitslag van deze raadpleging kan betrekken bij het innemen van standpunten.