Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Jaarlijkse kosten

Jaarlijks wordt de bijdrage vastgesteld die de ouders betalen voor het onderwijs op onze school. Dit betreft niet de schoolboeken, maar bijvoorbeeld de excursies en buitenschoolses activiteiten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt hiermee in. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen.
Voor de ouderbijdrage in het onderwijs gelden regels van het ministerie van OCW. Het komt erop neer dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Een school mag een leerling niet weigeren wanneer diens ouders de bijdrage niet betalen. Ook mag de school de leerling niet uitsluiten van het onderwijsprogramma of weigeren een diploma uit te reiken.
Wij hechten veel belang aan de buitenschoolse activiteiten, omdat leerlingen dan op een andere wijze de lesstof krijgen aangeboden en het bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn voor de leerlingen/ouders kosteloos in de onderbouw en in de bovenbouw, voor zover je vakkenpakket goedgekeurd is. Het Schoonhovens College neemt de kosten voor haar rekening. Denk aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.
Atlassen, woordenboeken, literatuur, aanbevolen lesstof, agenda’s, rekenmachines, sportkleding, gereedschap, werkkleding, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening, omdat deze buiten de regeling
gratis leermiddelen vallen.

Toelichting schoolkosten

Omdat de wettelijke regels over de kosten in het voortgezet onderwijs vaak moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vindt u hier een korte samenvatting met een verwijzing naar gemeentelijke regelingen inzake schoolkosten.

Ouderbijdrage via de ouderraad

De ouderraad vraagt in het najaar ook een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee zij leerlinggerichte activiteiten kan ondersteunen, zoals de poldersurvival, het fotojaarboek, het eindgala en diverse additionele leermiddelen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het chromebook een probleem zijn dan treft u in het volgende bestand informatie aan waar en hoe u - vaak onder voorwaarden- in aanmerking kunt komen voor financiële ondersteuning.

Presentatie Schoolkosten januari 2021