Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Jaarlijkse kosten

Jaarlijks wordt de bijdrage vastgesteld die wij aan ouders vragen en die bedoeld is om extra zaken te betalen die het onderwijs mooier en completer maken. Dit betreft niet de schoolboeken, maar bijvoorbeeld de excursies en buitenschoolse activiteiten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt hiermee in. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen.
Daarnaast vragen wij een ouderbijdrage voor bijzondere activiteiten als de poldersurvival, het fotojaarboek, het eindgala e.d. Ook deze bijdrage vergt instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Voor de ouderbijdrage in het onderwijs gelden regels van het ministerie van OCW. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school mag een leerling niet weigeren wanneer diens ouders de bijdrage niet betalen. Ook mag de school de leerling niet uitsluiten van het onderwijsprogramma of weigeren een diploma uit te reiken.

Wij vragen een ouderbijdrage, omdat wij veel belang hechten aan de buitenschoolse activiteiten die wij deels hiermee financieren. Leerlingen krijgen tijdens deze activiteiten de lesstof op een andere manier aangeboden, waardoor zij de lesstof vaak (nog) beter begrijpen en de activiteiten dragen bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn voor de leerlingen/ouders kosteloos in de onderbouw en in de bovenbouw, voor zover je vakkenpakket goedgekeurd is. Het Schoonhovens College neemt de kosten voor haar rekening. Denk aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.
Atlassen, woordenboeken, literatuur, aanbevolen lesstof, agenda’s, rekenmachines, sportkleding, gereedschap, werkkleding, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening, omdat deze buiten de regeling
gratis leermiddelen vallen.

Toelichting schoolkosten

Omdat de wettelijke regels over de kosten in het voortgezet onderwijs vaak moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vindt u hier een korte samenvatting met een verwijzing naar gemeentelijke regelingen inzake schoolkosten.

Tegemoetkoming schoolkosten

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het chromebook een probleem zijn dan treft u in het volgende bestand informatie aan waar en hoe u - vaak onder voorwaarden- in aanmerking kunt komen voor financiële ondersteuning.

Presentatie Schoolkosten januari 2021