Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Jouw mening telt

De mening van ouders en leerlingen telt op onze school. Natuurlijk kun je als leerling terecht bij je docent en mentor met vragen en opmerkingen. Maar je kunt ook naar de leerlingenraad; of er zelf in gaan zitten! Datzelfde geldt voor de leerlinggeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).
Ouders kunnen feedback geven over ons beleid aan de afdelingsleider. Maar zij kunnen ook zelf plaatsnemen in de meer formele organen binnen de school: de ouderraad of de oudergeleding van de MR.