Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Zorgstructuur

Leerlingbegeleiding staat bij het Schoonhovens College hoog in het vaandel. Dat begint al voordat de leerlingen in de brugklas beginnen met de overstaplessen. Aan het begin van het schooljaar maakt de mentor, tijdens de startweek, de leerlingen vertrouwd met de school. In korte tijd raken ze gewend aan het gebouw, het rooster, onze docenten en aan de nieuwe vakken. Ze voelen zich snel bij ons thuis!

Om goed te kunnen presteren op school is het belangrijk dat leerlingen hun talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen en dat ze met plezier naar school gaan. Als ze daarbij hulp nodig hebben, kunnen ze als eerste terecht bij de mentor. De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Hebben leerlingen meer begeleiding nodig, dan heeft het Schoonhovens College veel in huis.

Begeleiding op maat (passend onderwijs)

Wij bieden passend onderwijs op onze school. Leerlingen moeten in staat zijn een diploma te behalen binnen de daarvoor toegestane tijd. We verwachten dat deze leerlingen de ambitie hebben te willen leren en in staat zijn deze ambitie waar te maken. We verwachten van de ouders dat zij samen willen werken met de school om het onderwijsproces van de leerling goed te kunnen begeleiden. We verwachten van leerlingen dat ze zich aan de gedragsregels van de school kunnen houden, dat ze met respect omgaan met hun medeleerlingen, zodat iedere leerling op school zich veilig voelt

De geboden onderwijszorg is maatwerk. Leerlingen met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen (waaronder dyslexie, ADHD of ADD) hebben specifieke begeleiding nodig. Voor deze leerlingen stellen we een plan op waarin we de extra ondersteuning beschrijven. De zorgcoördinator kijkt welke begeleiding het best passend is bij de problematiek van de leerling. Waar nodig wordt via het FlexZat meer expertise ingezet van buiten de school. In het Schoolondersteuningsprofiel leest u meer over onze aanpak.

Samenwerkingsverband en Steunpunt

Het Schoonhovens College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland Rijnstreek.
Alle informatie over Passend Onderwijs vindt u ook bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek. Hier staat bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.
Ouders en leerlingen kunnen bovendien hun ervaringen met Passend Onderwijs delen op deze website. Door je ervaring te delen, komen we te weten waar scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan kunnen besteden.

Dyslexie

Dyslexie is knap lastig. Als je het hebt, gaat het niet weg en wordt het ook niet minder. Toch hoeft dat geen reden te zijn om met tegenzin naar school te gaan. Op het Schoonhovens College kunnen dyslectische leerlingen een opleiding volgen die bij hun intelligentieniveau past.
Uw zoon of dochter krijgt bijvoorbeeld van de dyslexiecoach extra tips voor het leren van woordjes, voor het samenvatten van lange teksten, de spelling van woorden en het onthouden van moeilijke begrippen. Ook kunnen onze docenten (spel)fouten anders beoordelen en (waar mogelijk) schriftelijke toetsen vervangen door mondelinge. Onze docenten kiezen een persoonlijke aanpak voor de begeleiding van uw zoon of dochter. De mogelijkheden en talenten van uw kind worden gezien en benut!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dyslexiecoach van de locatie Albert Plesmanstraat, de heer J. (Jos) Hageman (hag@schoonhovenscollege.nl).

Zorgcoördinator

Op beide locaties is een zorgcoördinator werkzaam. De zorgcoördinator coördineert de uitvoering van het zorgbeleid van de school. Leerlingen met een specifieke zorgbehoefte worden door de zorgcoördinator (in nauwe samenwerking met de mentor) begeleid. Zij stelt handelingsplannen op en ziet toe op de uitvoering en resultaten hiervan. Tevens onderhoudt zij het contact met externe hulpverlening. Zij coacht mentoren en docenten bij het uitvoeren van taken op het gebied van (speciale) leerlingenzorg en voert kortlopende counselinggesprekken met leerlingen.

Begeleider passend onderwijs

Naast de twee zorgcoördinatoren heeft de school een begeleider Passend Onderwijs in dienst. Deze begeleidt met name leerlingen die een zorgvraag hebben op het gebied van gedrag en welbevinden.

Faalangst

Niet iedereen kan goed omgaan met stress of verandering, hoge eisen en verwachtingen. Bij leerlingen met wat minder zelfvertrouwen ligt faalangst op de loer. En juist die faalangst staat goede prestaties in de weg. We geven daarom training om leerlingen te leren hoe ze op een flexibele manier zelf problemen kunnen aanpakken. Met meer zelfvertrouwen krijgen ze hun faalangst onder controle.

Sociaal verpleegkundige

De sociaal-verpleegkundige houdt op regelmatige tijden spreekuur voor de leerlingen. Uiteraard valt wat met de leerling wordt besproken binnen het medisch beroepsgeheim. Daarnaast doet hij/zij onderzoek naar de algemene gezondheidssituatie van de leerlingen en brengt hierover advies uit aan de school.

Jeugd Ondersteuning op School (JOS)

JOS staat voor Jeugdondersteuning Op School. Het doel van de samenwerking met JOS is om leerlingen in een veilige en gezonde omgeving onderwijs te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. JOS kan een extra verbinding tussen school en thuis zijn. Uitgangspunt van JOS is het bieden van preventieve en kortdurende hulp.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgt uw kind vanuit het JGZ een digitale gezondheidstest aangeboden. Deze heet
‘Gezond leven? Check het even!’. Hiermee krijgt uw kind inzicht in de eigen gezondheid. Na het
invullen van deze vragenlijst nodigt de jeugdgezondheidszorg alle jongeren in de onderbouw uit voor
een gesprek over hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In de
bovenbouw kunnen jongeren zelf aangeven of ze uitgenodigd willen worden voor een gesprek.

Heeft u zelf een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin.

Meer informatie over het JGZ en het Centrum voor Jeugd en gezin leest u hieronder.