Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 7 tot 12 ouders, behartigt de belangen van de ouders in de school en doet jaarlijks voorstellen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De besteding van het ouderfonds komt alle leerlingen ten goede. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De leden van de ouderraad kunnen door andere ouders worden benaderd met vragen of opmerkingen. De ouderraad bevordert de contacten tussen ouders en de school en organiseert in samenwerking met de school jaarlijks een thema-avond, waarin actuele onderwerpen op het gebied van opvoeding en begeleiding van pubers aan de orde komen (zoals social media, alcohol en drugs, problemen rond de puberteit).